Home » » Run... Command

Run... Command

Run... Command နဲ႔ မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာရွိတဲ့ Program အားလံုးကို ဖြင့္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါမာတိကာမ်ားကို
ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီမာတိကာမွာပါ၀င္တဲ့ Command Shortcut အားလံုးကို အလြတ္ေလ့လာထားမယ္ဆိုရင္ Program
မ်ားဖြင့္တဲ့အခါ အခ်ိန္တိုအတြင္းပြင့္လာႏိုင္ျပီး ေမာက္စ္ကို ဖိထားႏွိပ္ထားရမည့္ဒုကၵမ်ားလည္း ကင္းေ၀းသြားေစႏိုင္တယ္။

* Basic Run Command Information
* Common Tasks with Run
* Creating Your Own Run Commands
* Infrequently Used Run Commands
* Using Run as a Command Prompt

Common Tasks with Run

Below are a list of commands you can type into the Run dialog:

Run Calculator = calc
Run Command Prompt = cmd
Run Firefox (if installed) = firefox
Run Internet Explorer = iexplore
Run Microsoft Word (if installed) = winword
Run Microsoft Excel (if installed) = excel
Run Microsoft Outlook (if installed) = outlook
Run Notepad = notepad
Run Wordpad = wordpad
Open Control Panel = control panel
Open Program Files folder = %programfiles%
Shutdown Windows = shutdown
Restart Windows = shutdown -r
Log Off Windows = logoff
Registry Editor = regedit
Task Manager = taskmgr
Windows Update Launches = wupdmgr

Creating Your Own Run Commands

If you are like me, you will use a few programs very frequently. One way to make them start faster is to give them their own Run command:

1. Win+R to open the Run dialog
2. Enter %windir% to open the Windows directory
3. Alt+F W S to open the File menu, choose the New menu item, then the Shortcut menu item
4. Go through the wizard to create a shortcut to the desired program
5. The name you give the shortcut is what you type in the Run dialog to start the program

Infrequently Used Run Commands

Below are a list of commands you can type into the Run dialog, split into several categories: programs, control panels, computer administration tools, and special folders.
Programs

Character Map = charmap
Check Disk Utility = chkdsk
Clipboard Viewer = clipbrd
Free Cell = freecell
Hearts Card = mshearts
Microsoft Chat = winchat
Minesweeper = winmine
On Screen Keyboard = osk
Remote Desktop = mstsc
Spider Solitare = spider
Telnet Client = telnet
Windows Magnifier = magnify

Control Panels

Accessibility Controls = access.cpl
Add Hardware Wizard = hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs = appwiz.cpl
Administrative Tools = control admintools
Automatic Updates = wuaucpl.cpl
Date and Time timedate.= cpl
Display Properties = desk.cpl
Folders Properties = control folders
Fonts = control fonts
Fonts Folder = fonts
Game Controllers = joy.cpl
Internet Properties = inetcpl.cpl
Keyboard Properties = control keyboard
Mouse Properties = control mouse
Network Connections = control netconnections
Network Setup Wizard = netsetup.cpl
ODBC Data Source Administrator = odbccp32.cpl
Password Properties = password.cpl
Phone and Modem Options = telephon.cpl
Power Configuration = powercfg.cpl
Printers and Faxes = control printers
Printers Folder = printers
Regional Settings = intl.cpl
Scanners and Cameras = sticpl.cpl
Security Center = wscui.cpl
Sounds and Audio = mmsys.cpl
User Account Management = nusrmgr.cpl
Windows Firewall = firewall.cpl

Computer Administration Tools

Computer Management = compmgmt.msc
Device Manager = devmgmt.msc
Disk Cleanup Utility = cleanmgr
Disk Defragment = dfrg.msc
Disk Management = diskmgmt.msc
Disk Partition Manager = diskpart
Dr. Watson System Troubleshooting = drwtsn32
Driver Verifier Utility = verifier
Event Viewer = eventvwr.msc
Group Policy Editor (XP Prof) = gpedit.msc
Local Security Settings = secpol.msc
Local Users and Groups = lusrmgr.msc
Performance Monitor = perfmon
Resultant Set of Policy = rsop.msc
Scheduled Tasks control = schedtasks
Services = services.msc
Shared Folders = fsmgmt.msc
System Configuration Editor = sysedit
System Configuration Utility msconfig
Utility Manager utilman
Windows System Security Tool = syskey

Computer Administration Tools

Application Data Folder %appdata%
Home Directory Drive %homedrive%
Home Directory %homepath%
Shared Home Directory %homeshare%
Temporary Folder %temp%
Windows Root Drive %systemdrive%
Windows Root Directory %windir%

Using Run as a Command Prompt

One of the strengths of the Run command is its ability to do almost everything the command line can do. You should note, however, that if you're running a program that outputs something and exits, that the output will only show up for a few seconds and then disappear.

Take the ipconfig command for example. If you were to type that into Run, it would open a command prompt, run the ipconfig command, and then close because the command finished running! To fix this, type cmd into the Run dialog, and then type ipconfig into the command prompt.

Run... Command

0 comments:

Post a Comment