Home » , » Team Viewer

Team Viewer

Team Viewer ေတာ္ေတာ္မ်ားေတာ့ သိၾကျပီးသား၊ ဒါေပမယ့္ မသိေသးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ထပ္ေလာင္း
ေဖၚျပတဲ့သေဘာပါပဲ။ Team Viewer အေၾကာင္းသိခ်င္ရင္..ေအာက္ပါ သူရဲ႕ေၾကာ္ျငာစာသားေလးကို ဖတ္
ၾကည့္လိုက္ပါ...

More than 100,000,000 Users spread over more than 200 countries already use TeamViewer - when will you start?

TeamViewer is ready to use, right after downloading! Download, execute, and get started! - Your first session will start in less than a minute.

Commercial users are welcome to use these downloads for trial purposes. TeamViewer is free for all non-commercial users!


က်ေနာ္ကေတာ့ Team Viewer ကို မသိေသးပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ထပ္ဆင့္ေဖၚျပေပးရင္း ကြန္ပ်ဴတာကို အကၽြမ္းတ၀င္
မရွိေသးသူေတြအတြက္ မိမိရင္းႏွီးရာကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္ေသာသူငယ္ေတြနဲ႔ Team Viewer ကိုအသံုးျပဳျပီး ေျဖရွင္း
ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းကို ညြန္းေပးတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဆုိလိုတာ မိမမကြန္ပ်ဴတာ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ error မ်ားရွိရင္ေပါ့ဗ်ာ
Team Viewer ရဲ႕ အသံုးျပဳပံု မသိေသးရင္ ေအာက္ပါဗြီဒီယိုဖိုင္ကိုၾကည့္လိုက္ပါ အဆင္ေျပသြားမွာပါ...Download Team Viewer

Sawlinux

0 comments:

Post a Comment