Home » » ေဏ၀့္ေဍ + ဍဴလာ့

ေဏ၀့္ေဍ + ဍဴလာ့

ေဏ၀့္ေမာ၀္ၟေဖါဟ္သယ္အု္ဆု္မာ၊
လု္သိင္းခီ့ထ၀့္ ဆုက္လင္သာ၊
ဆုိင့္ခိင္ၟအုဲး ဖ၀့္စင္လု္ဖး၊
အင္းဆုဂ္ေဏ၀္ၟ ထာင္ေဆာတ္ေ၀့ဍး၊
လု္ငယ္င၀္ ဃွဴ႔ဃွင္တယ္စြး။
ထံင္ၟေဏ၀့္ဍဳံ လု္ဍဳံဏွ္အုိ၀္၊
ေဏ၀့္ေမာ၀္ၟယွာၟ႓ိင္း အးသၞဳိ၀္၊
ေလ၀္႓း႓ုဂ္ ဏင္ၟ႓ိင္းလု္ေဃွ၀္၊
ထုဂ္ဟွာင္ၟ႓်ာ ဃွဴ႔ဃွင္လုက္ေခႜ(ေခႜ၀္)၊
သာအဲဆုိင္အွ္ေ၀့ သုိဲသုဲိ။
ဍဴလာ့ေဖါဟ္သယ္ အု္ဆု္မာ၊
လု္ဆု္လင္ဖုိဟ္ ဟွင္းေခါဟ္ဍာ၊
ဆု္အူးအံင္အး စုဂ္ပုံသာ၊
ႏုိင့္ဃွီးႏုိင့္အူး ပါပုိင္ကႜာ၊
အင္းေ၀့ဍးအုဲး စြးသု္ကါ။
လု္႓ိင္းေဍလု္႓ိင္း အု္ဟွင္ၟ၊
ဏု္ဆးအင္း ယု္အင္းဟွဳက္အင္း၊
ယု္ဆးအင္း ယု္အင္းဟွဳက္အင္း၊
အင္းဟွဳက္အင္းဆး ေခါဟ္က်ံင္ဏွ္၊
အု္က်းဟွာဟွံင္ လုက္ခႜာလွ္။
ယူေသွ္လာၟဏင့္ မ၀့္မွ္သီး၊
ေဒၢတ္လု္႓းဍံင္ ဏင္ထီး၊
ေဏ၀့္ေဍဍဴလာ့ အု္ဆု္မာ၊
လု္႓းဍံင္တယ္ ကါင္ဖါသာ။

စင္ၟ႓ုိ၀္………
ဟွယ့္ဖါထင္း ဖႜဳံဆုိဒ္ေဖါဟ္ကႜာ၊
အ၀္ဖႜဳံထီ့ သုင္းမုက္သာယြာ၊
ေဍာဟ္ထင္းတယ္ ပု္သယ္လု္ဖး၊
မု္ကဲ႓းသာ ေဏ၀့္ေမာ၀္ၟဟွး၊
မု္ကဲ႓းသာ ဍဴလာ့ဟွး….။
ေအကဲ႓းသာ ေဏ၀့္ေမာ၀္ၟ႓ုိ၀္၊
႓းေဒၢတ္ ေ႓့ေဏ၀့္ေမာ၀္ၟသုိ၀္၊
ေအကဲဲ႓းသာ ဍဴလာ့႓ုိ၀္၊
႓းေဒၢတ္ ေ႓့ဍဴလာ့သုိ၀္။
ဖႜဳံဆုိဒ္ေဖါဟ္သီးေဟွး…….
ေကွ္သာေၿပ ေယာ၀္ၟစုိ၀္ေအထ၀့္၊
ပု္အု္က်း ေ႓့လု္ဟုံ႔ပႜ၀္၊
သာအဲဆုိဒ္ သုဲးဇာတာ္ဏွ္၊ ရုဲၟေဏ၀္ၟသာ့အု္ ကုိ၀္ဟွာဟွဟ္….။

စ၀္သာအာင္း(ထီ့၀ါ္န္ၟရ၀္)

0 comments:

Post a Comment